Nasz projekt

Twórcy opowieści: wiele istnień, wiele głosów (Storymakers: Many Voices Many Lives) to projekt ERASMUS+, który ma na celu opracowywanie materiałów przedstawiających dobre praktyki oraz zrozumienie, jak angażować do działania młodych ludzi wykluczonych społecznie; do jego zadań należy też tworzenie podstaw poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz materiałów, które umożliwiają skuteczny pomiar i ocenę oddziaływania. Odznaczające się przejrzystą strukturą moduły „Jak to zrobić”, udostępnione w tym przewodniku, ułatwiają profesjonalistom pracę z młodymi ludźmi z wykorzystaniem kreatywnych i angażujących mediów.

W projekcie koordynowanym przez London Borough of Hammersmith & Fulham (LBHF), Wielka Brytania współpracowały: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne (Teatr Grodzki) Polska, Faculdade de Motricidade Humana, Uniwersytet Lizboński, Portugalia oraz Synthesis Center for Research and Education Limited (Synthesis) , Cypr.

Twórcy opowieści: wiele istnień, wiele głosów to kreatywne i innowacyjne materiały umożliwiające pracownikom młodzieżowym wykorzystanie siły tworzenia opowieści do angażowania młodych ludzi wykluczonych społecznie oraz pracy z nimi, która wyposaża ich w odporność, pewność siebie, poczucie własnej wartości i umiejętności życiowe.

Głównym celem projektu było wspieranie - poprzez promowanie wysokiej jakości pracy z młodzieżą - integracji i możliwości zatrudnienia tych młodych osób, które mają mniejsze szanse. Projekt powstał w kontekście rosnącego zaniepokojenia przepaścią pogłębiającą się między młodymi ludźmi, którzy angażują się w życie społeczne, obywatelskie i kulturalne i mają pewność, że znajdą pracę a tymi, którym brak nadziei na satysfakcjonujące życie i są zagrożeni wykluczeniem i marginalizacją .

13,7 mln młodych ludzi w wieku 15-29 lat nie pracuje, nie kształci się ani nie szkoli (NEET), a blisko 27 mln jest zagraża ubóstwo lub wykluczenie społeczne. Młodzi ludzie ze środowisk migracyjnych, z niskimi osiągnięciami edukacyjnymi i problemami zdrowotnymi najczęściej stają się NEET, a ich uczestnictwo w zajęciach społecznych i obywatelskich jest najmniej prawdopodobne.

Korzyści długoterminowe to zmniejszenie wykluczenia społecznego młodzieży i pozytywny wpływ na reputację partnerów, co może przynieść dalsze wsparcie finansowe. W szerszej perspektywie: wnioski płynące z projektu wykorzystujemy w opracowywaniu strategii na poziomie krajowym i europejskim. Oczekuje się, że kolejne środki finansowe zostaną pozyskane dzięki upowszechnieniu i wykorzystaniu osiągnięć projektu zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.


a) Osoby pracujące z młodzieżą zwiększyły swoje umiejętności angażowania młodzieży wykluczonej społecznie

b) Pobudzona kreatywność i inicjatywa młodych ludzi, silniejsza motywacja do polepszania własnej przyszłości

c) Młodzi ludzie zapoznali się z usługami, sieciami wsparcia i możliwościami podnoszenia kwalifikacji w celu dalszej edukacji i/lub zatrudnienia

d) Organizacje uczestniczące zdobyły umiejętności i szerszą europejską sieć wspierającą strategie internacjonalizacji.